PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING


M & P bv hecht het grootste belang aan een duidelijke en transparante gegevensverwerking en wenst de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website te respecteren.

Mits deze “Privacy Policy” (hierna genoemd: “Privacy & Cookie Policy”) wenst de besloten vennootschap M & P bv, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 22, 3960 Bree, RPR Hasselt met KBO/(BTW) nummer (BE) 0883.679.601 u te informeren over de verwerkingen van uw persoonsgegevens ten aanzien van welke verwerkingen Opdamo verantwoordelijke voor de verwerking is.

In deze Privacy & Cookie Policy wordt de essentiële informatie meegegeven aangaande de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door M & P bv. Deze Privacy & Cookie Policy is onder meer van toepassing op

 • de website van Thermo-drone (https://www.thermo-drone.eu) (hierna genoemd de “Website”),
 • iedere (commerciële) relatie tussen M & P bv en haar klanten, prospecten en business partners.


Naast deze Privacy en Cookie Policy zijn ook onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Tijdens uw interactie met onze website kunt u persoonlijke informatie met M & P bv delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, adres, leeftijd en telefoonnummer of via IP-adres of door gebruik van cookies).

Dit zijn uw “persoonsgegevens”. Om een bestelling te kunnen plaatsen op onze website, hebben wij uiteraard nood aan bepaalde gegevens om de bestelling correct en wettelijk te kunnen verwerken.


Artikel 1 – Algemeen

1.1 M & P bv wenst te benadrukken dat zij bij iedere verwerking van persoonsgegevens zal trachten te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, zijnde(i)de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG,(ii)de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en(iii)de anti-spambepalingen opgenomen in artikel XII.13. van het Wetboek Economisch Recht.


Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Wij verwerken mogelijk volgende persoonsgegevens van u, afhankelijk van welk gebruik u maakt van de diensten die M & P bv aanbiedt, om u een kwaliteitsvolle service en ervaring tijdens uw bezoek te kunnen aanbieden:

 • Alle persoonsgegevens die u als klant vrijwillig ter beschikking stelt aan M & P bv zoals bijvoorbeeld naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of gsm) maar ook persoonsgegevens van de eindklanten waar u een van M & P bv aangekocht onderdeel heeft geplaatst.
 • M & P bv verzamelt tevens informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal M & P bv via cookies uw gebruik van onze Website tracken, uw taalvoorkeur, uw IP-adres (en locatie op basis ervan), de door u gebruikte hardware, uw bezoekduur alsook de URL van huidige en reeds bezochte pagina’s (uitsluitend binnen onze pagina’s) registreren.
 • Bovendien wordt van iedere bezoeker aan onze kantoren te Bree de volgende gegevens geregistreerd (al dan niet via een tablet): de naam, voornaam, bedrijf, uur van aankomst, uur van vertrek en reden van bezoek.

2.2 Alle persoonsgegevens en coördinaten die M & P bv verkrijgt, worden vrijelijk ter beschikking gesteld door haar klanten/bezoekers/gebruikers van haar Website(s).

2.3. M & P bv verzamelt deze persoonsgegevens in het kader van volgende activiteiten:

 • Bezoek van de Website;
 • Samenwerking met M & P bv;
 • Correspondentie met en uitgaande van M & P bv.


Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1 M & P bv zal de van u verkregen persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken, waarbij de mate van gebruik afhankelijk zal zijn van de diensten die door de bezoeker afgenomen worden.

 • Om de website te verzorgen en te verbeteren en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van M & P bv om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Om de gebruikservaring te verbeteren met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Om statistische doeleinden;
 • Het versturen van mailings.
 • Om uw verzoek om diensten of producten van M & P bv te beoordelen, wanneer van toepassing;
 • Om u als klant op te nemen of diensten en producten van M & P bv te bezorgen;
 • Om met u te communiceren om u diensten te kunnen leveren of informatie te kunnen verschaffen over producten en diensten van M & P bv;
 • Voor het beheer en de administratie van onze onderneming;
 • Om te voldoen aan en om compliance te beoordelen met toepasselijke wetgeving, regels en reglementen, en interne policies en procedures; en/of
 • Voor de administratie en onderhoud van databanken die persoonsgegevens bewaren


3.2.Direct marketing: Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan M & P bv uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Elke aanwezigheid in onze direct marketing lijst kan op elk moment stopgezet worden, gratis en zonder opgave van reden, of nodige goedkeuring. Een link om uit te schrijven wordt elke keer meegegeven onderaan iedere mailing en het volstaat om op deze link te klikken om de uitschrijving te voltooien.


Artikel 4 – Duur van de verwerking (bewaartermijnen)

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen u en M & P bv. In de regel bewaren wij volgende persoonsgegevens voor de aangegeven bewaartermijn:

 • Contactformulieren & offerte aanvragen – 12 maanden
 • Cookies – 6 maanden
 • Google Analytics – 50 maanden
 • Alle informatie in het kader van een sollicitatie wordt slechts bijgehouden zolang de sollicitatieprocedure loopt, tenzij de sollicitant uitdrukkelijk en schriftelijk de toestemming geeft om voor een redelijke termijn opgenomen te worden in het wervingsreserve.


In functie van de bovenstaande bewaartermijnen worden op vaste momenten tijdens de jaarkalender (tijdens de eerste week van elk kwartaal) deze gegevens gewist waarvan de bewaartermijn verstreken is, tenzij M & P bv een gerechtvaardigd belang heeft om deze gegevens langer bij te houden.


Artikel 5 – Uw rechten als het data subject

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, op eenvoudig verzoek.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan M & P bv. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. M & P bv verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 5 werkdagen te verwerken.

5.3. Recht van verzet: U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4. Recht van overdraagbaarheid: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per e-mail, naar info@thermo-drone.eu. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

5.7. Geautomatiseerde en gepersonaliseerde ervaring: Dankzij de verwerking van uw persoonsgegevens kan M & P bv u diensten op maat aanbieden. Gegevens worden slechts aangevuld en opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is en zijn voor de interne diensten bij M & P bv enkel toegankelijk mits voldoende toegangsrechten.


Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van M & P bv, de controles die M & P bv uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat M & P bv in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

6.3. In geen geval kan M & P bv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.4. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. De veiligheid van uw account zal ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. M & P bv zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen.


Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij voor zover als noodzakelijk toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers en aan derden. Deze toegang tot uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en de optimalisering daarvan (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verzenden van leveringen, database management, het leveren van diensten aan M & P bv (i.e. in het kader van onderaanneming, het registreren van advertentievertoningen, advertentieklicks & tevredenheidsenquêtes). In dit kader kunnen uw persoonsgegevens tijdelijk gedeeld worden met derden zoals advertising agencies, software developers, data managers, marketing agencies, accountants, IT en transport partners.

7.2. Wij streven een gelijkaardig niveau van bescherming na door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.M & P bv zal Persoonsgegevens nooit verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van M & P bv), tenzij met uw voorafgaande toestemming en voor zover M & P bv van die derden voldoende garanties heeft bekomen aangaande een verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacy Wetgeving.

7.3. M & P bv deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven. M & P bv kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers, leveranciers of contractanten om diensten te verlenen namens M & P bv, met inbegrip van het aanbieden de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken. Opdamo eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

7.4. Onverminderd het voorgaande is het mogelijk dat M & P bv uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten en dit (i) wanneer M & P bv hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van M & P bv.

7.5. Als M & P bv haar activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk zou verkopen kunnen wij uw persoonsgegevens voor due diligence doeleinden aan de potentiële koper verstrekken; en indien wij door een derde partij worden overgenomen, in welk geval de door ons over u bewaarde persoonsgegevens aan de derde-koper zullen worden verschaft.


Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. M & P bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop M & P bv door de beheerder of bezoekers.


Artikel 9 – Cookies

9.1. M & P bv maakt op haar Website gebruik van Cookies die de Website voor u personaliseren (zoals het bewaren van uw taalvoorkeur, reeds bezochte en huidige pagina’s, uw IP adres en bijhorende locatie, gegevens met betrekking tot het delen van informatie, enz…) en verbeteren om u zo efficiënt mogelijk informatie te kunnen verstrekken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de Website in uw browser of op de harde schijf van uw computer/mobiel apparaat worden geplaatst, wanneer u de Website bezoekt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenoemde session cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een permanent cookie). Cookies kunnen zowel door de Website, als door partners waarmee de Website samenwerkt worden geplaatst. De server van de Website kan enkel de cookies die hij zelf geplaatst heeft lezen en heeft geen enkele toegang tot andere informatie die op uw computer of mobiel apparaat staat. Cookies worden op uw computer of op uw mobiel apparaat bewaard in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookies heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Door Cookies te aanvaarden (u wordt hierom actief gevraagd) gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor de bovenvermelde doelen. Cookies worden steeds op uw computer, smartphone of tablet opgeslagen en kan u te allen tijde wissen via uw browser instellingen.

9.2. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor cookies geplaatst door derde partijen (zoals Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.


Artikel 10 – Update Privacy & Cookie Policy
M & P bv is te allen tijde gerechtigd om deze Privacy & Cookie Policy te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen.


Artikel 11 – Meer informatie

11.1 Bij vragen over deze privacy en cookie policy en opmerkingen over hoe M & P bv uw coördinaten en andere gegevens beheert, volstaat het om uw vraag te formuleren per e-mail naar info@thermo-drone.eu.

11.2.Uw privacy is erg belangrijk voor ons, aarzel niet om een e-mail te versturen met uw informatie aanvraag en/of uw vraag om kosteloos tot gedeeltelijke of volledige schrapping uit onze database(s).